Hệ thống Vip Coffee – Số 02 Phạm Thu Thư , Hạ lý, Hồng Bàng, Hải Phòng