Hệ Thống Vipcoffee 14 – Số 29 Phường Ngoại Thương, Từ Sơn, Bắc Ninh